Privacyverklaring Leef met Kleur

Wie zijn wij?
Wij zijn Leef met Kleur en zijn een onderdeel van de Stichting The Art Of Nature Foundation. Wij zijn gevestigd aan de Paulinastraat 87, 7555JV te Hengelo, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 71776672. Wij zijn schriftelijk te bereiken via info@ leefmetkleur.nl
 
Verantwoordelijke
Leef met Kleur is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden jou aan deze zorgvuldig te lezen.
 
Wat doen wij?
Wij verkopen als Leef met Kleur producten en verlenen diensten met Leef met Kleur voor personen die te maken hebben met stress, burnout, mindfulness en gezondheid. Wij organiseren lezingen, trainingen, speciale dagen, workshops, webinars en soortgelijke media om onze kennis en boodschap te verspreiden. Daarnaast publiceren wij of onze affiliates boeken en andere producten op het gebied van gezondheid, mindfulness, informatie over chakra's en kleuren.


Leef met Kleur besteed aandacht aan de verspreiding van het begrip The Art Of Nature en alles wat daarmee samen hangt.
Leef met Kleur publiceert over kleuren en assisteert en begeleidt alles en iedereen dat met kleuren te maken heeft.
Leef met Kleur geeft boeken uit over de werking van kleuren, geeft commentaar op blogs, social media en andere kanalen.
  
Toepassing
Deze Privacyverklaring is van toepassing op al de contacten die wij als Leef met Kleur met jou hebben. Bijvoorbeeld via de website, mail, telefoon of via contactformulieren.
 
Doeleinden
Leef met Kleur acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
- het verlenen van onze diensten;
- het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan jou te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen;
- verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
 
Eisen
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
- wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
- wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
- wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
- wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 
Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Welke gegevens?
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
- NAW gegevens
- Telefoonnummer
- Factuuradres
- E-mailadres
- Betalingsgegevens
- Bedrijfsgegevens
- Financiële gegevens
- Persoonlijke voorkeuren
En soms als dat nodig is voor de dienstverlening ook gezondheidsgegevens. Uiteraard doen wij dit alleen als jij hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 
Verstrekking aan derden
Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
 
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. Hierbij worden de laatste technieken gebruikt om de beveiliging te garanderen.
 
Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Bij aanvang samenwerking wordt jouw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. We versturen deze maximaal een keer per week.
 
Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jou onze diensten te verlenen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).
 
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden jou aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb jij ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je ten allen tijde contact met ons opnemen via bovengenoemde gegevens.
Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat jij de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij jou daarbij vragen om zich adequaat te identificeren.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld op de website www.leefmetkleur.nl te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
Versie
Versie oktober 2018